top of page
Tropical Leaves

Onze stichting en het bestuur

Missie en visie: Onze missie

Stichting ComVi is gevestigd aan de Graaf van Egmondstraat 46 te Oud-Beijerland.

ANBI status

Stichting ComVi heeft een ANBI-status toegekend gekregen van de Belastingdienst. De stichting staat bekend onder RSIN 863251523.

(Periodieke) Giften aftrek

Donateurs van onze school mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Neem voor periodieke giften (minimaal 5 jaar lang) contact op met de penningmeester via facturen.comvi@gmail.com.

 

Doel van de stichting

De doelstellingen van de stichting zijn:

 • jonge mensen van nul (0) tot vijfentwintig (25) jaar een vrije en veilige leer- en leefomgeving te bieden.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - een learning-community te zijn met een doorlopende leef- en leerlijn voor jonge mensen in de leeftijd van nul (0) tot vijfentwintig (25) jaar.
  - een b3-school te zijn, die werkt vanuit: vertrouwen, vrijheid, gelijkwaardigheid en  verantwoordelijkheid
  - ontwikkelingsgericht onderwijs als uitgangspunt te nemen
  - holisme als levensbeschouwing te ervaren
  - universele kennis ter beschikking te stellen; en
  - het stimuleren van leerlingen die ervoor kiezen structureel te werken rechtstreeks naar het examen toe, dan wel via projectvormen trachten hun einddoelen, genoemd binnen het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, te behalen.

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
   

Bestuur

Stichting ComVi heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontvangsten en het beheer van de schoolgelden en donaties. Het bestuur ziet erop toe dat deze gelden op een verantwoorde manier worden besteed aan het doel van de stichting.

 

Het bestuur bestaat momenteel uit 2 personen, te weten een voorzitter en een secretaris/penningmeester.

 • Voorzitter is Patrick Jonker, woonachtig te Mijnsheerenland.

 • Secretaris en penningmeester is Mariska Schuiteboer, woonachtig te Oud-Beijerland.

 • Er is ruimte voor een gepassioneerde derde en vierde persoon in ons bestuur. We zoeken iemand die de rol van penningmeester kan/wil vertegenwoordigen en iemand die het huidige bestuur wil ondersteunen in hun taken, als extra bestuurslid.
  Bij interesse zien we jouw motivatie graag binnenkomen op info@eigenwijsgeleerd.nl

 

Activiteiten bestuur

 

Vergaderen

Het bestuur komt gemiddeld 12 maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. fondsenwerving;

 2. subsidies en andere bijdragen;

 3. schenkingen, erfstellingen en legaten;

 4. alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Bij ontbinding van de stichting zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

bottom of page